Правила домена UA  

ПРАВИЛА ДОМЕНУ .UA

(справочный вариант)
Зміст
  1. Загальні принципи та положення.
  2. Правила делегування доменних імен.
  3. Особливості адміністрування публічного домену .UA.
  4. Реєстраційна база даних домену .UA (база WHOIS).
  5. Процедура перевірки технічної працездатності доменного імені.
  6. Рекомендовані істотні умови договору між реєстрантом та реєстратором.
  7. Рекомендовані істотні умови договору між реєстратором та адміністратором публічного домену.
  8. Рекомендовані істотні умови угоди між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA.
  9. Правила розв'язання доменних спорів в домені .UA.
  10. Перелік посилань.
 
1. Загальні принципи та положення

1.1 Домен верхнього рівня .UA є складовою частиною всесвітньої системи доменних імен, що її адмініструє "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів" (ICANN). ICANN має статус міжнародної безприбуткової недержавної організації, розташована в США та діє від імені і в інтересах всіх користувачів Інтернет.
1.2. Ці "Правила домену .UA" (надалі - Правила) розроблені адміністратором домену .UA з дотриманням чинних правил ICANN (RFC#1591, ICP?1), з урахуванням останніх рекомендацій ICANN, CENTR, US DoC, WIPO, а також міжнародного досвіду.
1.3. Метою цих Правил є визначення такої системи взаємовідносин та процедур стосовно делегування та адміністрування доменних імен в домені .UA, яка:
1.3.1. задовольняє потреби суспільства та підприємництва;
1.3.2. відповідає чинному законодавству України;
1.3.3. сприяє розвитку в Україні системи доменних імен та Інтернет в цілому;
1.3.4. відповідає інтересам світової Інтернет-спільноти.
1.4. Термін "Інтернет-спільнота України" ("українська Інтернет-спільнота") в межах цих Правил означає спільноту всіх громадян та/або резидентів України, фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та управління України, органів місцевого самоврядування, які використовують мережу Інтернет та інтернет- технології, незалежно від мети та способів такого використання.
1.5. Термін “особа” в межах цих Правил охоплює як фізичних, так і юридичних осіб. Фізичні та юридичні особи щодо системи доменних імен мають рівні права.
1.6. Термін “делегування” в межах цих Правил використовується згідно визначень п.4.2.2 чинного стандарту Інтернет STD0013 (RFC#1034, див.п.10.2), та ICP-1 (див.п.10.6).
1.7. Термін „Знак” в межах цих Правил означає словесний знак для товарів та послуг, на який центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг, або такий, що одержав правову охорону на території України згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, або, в разі, якщо такий зареєстрований знак для товарів та послуг складається з тексту та інших позначень – його словесну частину, яка сама є об’єктом правової охорони.
1.8. Інтереси всіх членів української Інтернет-спільноти щодо системи доменних імен є рівними настільки, наскільки це не зачіпає інших законних інтересів членів української Інтернет-спільноти та/або будь-яких третіх осіб.
1.9. Доменне ім’я не є об'єктом права власності. Терміни та умови делегування доменних імен визначаються на договірній основі.
1.10.В межах цих Правил домени за їх призначенням розподіляються на дві категорії:
1.10.1. Публічні, тобто такі, що адмініструються в інтересах певної спільноти.
1.10.2. Приватні, тобто такі, що адмініструються певною особою у своїх власних інтересах.
1.11. Категорія домену визначається в момент делегування його доменного імені (див.п.4.19.5).
1.12. Домен .UA делегований його діючому адміністратору в інтересах всієї української Інтернет-спільноти. Тому домен .UA є громадським ресурсом, тобто публічним доменом.
1.13. Адміністратори публічних доменів повинні оперувати поняттями "обов’язки" і "слугування суспільству". Діяльність адміністраторів публічних доменів має оцінюватися з точки зору ефективності виконання ними своїх функцій та ступеню задоволення потреб української та всесвітньої Інтернет-спільноти.
1.14. Оскільки домен є адміністративно визначеною підмножиною ієрархічного простору доменних імен, правила домену нижчого рівня можуть лише конкретизувати та/або доповнювати певні положення правил публічного домену вищого рівня, але не можуть їм суперечити. Правила доменів, делегованих в домені .UA, встановлюються їх адміністраторами в момент делегування, за згодою адміністратора домену вищого рівня і не можуть суперечити цим Правилам.
1.15. Питання щодо суперечності правил публічного домену цим Правилам вирішуються в порядку розв'язання доменних спорів, встановленому розділом 9 цих Правил.

2.Правила делегування доменних імен

2.1. Доменні імена в публічному домені можуть бути делеговані як публічні або як приватні згідно з правилами публічного домену попереднього рівня та рішенням його адміністратора.
2.2. В приватному домені делегування публічних доменних імен неможливе.
2.3. Доменне ім'я www в публічному домені зарезервоване за адміністратором цього публічного домену та має вказувати на веб-сайт, де опубліковані правила цього публічного домену та перелік реєстраторів, які реєструють доменні імена в цьому домені.
2.4. Заявки на делегування будь-яких імен в публічному домені обробляються адміністратором в порядку їх надходження, якщо правилами конкретного публічного домену не встановлено іншого.
2.5. Правила публічного домену можуть встановлювати "період одночасності", тобто інтервал часу з моменту надходження першої заявки на доменне ім'я, протягом якого всі наступні заявки на це доменне ім'я вважаються такими, що надійшли одночасно з першою.
2.6. В домені .UA можуть бути делеговані публічні домени другого рівня.
     2.6.1. Доменне ім’я публічного домену має обиратись у такий спосіб, щоб його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак) мав розрізняльну здатність, та був представлений символами з числа літер латинського алфавіту, цифр та знака „-”. Компонент другого рівня доменного імені публічного домену має бути:
          2.6.1.1. загальновживаним позначенням певного виду товарів, послуг чи явищ, або певного виду людської діяльності, або
          2.6.1.2. іншого роду загальновживаним терміном чи позначенням з числа таких, які не можуть одержати правову охорону згідно Ст.6 п.2 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, або
          2.6.1.3. являти собою латинську транслітерацію терміна або позначення, зазначеного в пп.2.6.1.1,
          2.6.1.2 цих Правил, записаного українською або російською мовою.
     2.6.2. Делегування нового публічного домену в домені .UA, або внесення змін до правил існуючого публічного домену (в тому числі до цих Правил домену .UA), відбуваються за такою процедурою:
          2.6.2.1. Представники української Інтернет-спільноти, зацікавлені в створенні нового або у внесенні змін до правил існуючого публічного домену, звертаються з відповідними пропозиціями до адміністратора домену .UA та водночас відкрито публікують ці пропозиції. Ініціатива створення нового публічного домену полягає в пропозиції визначення цільової спільноти такого домену, основних особливостей його адміністрування, та пропозиції узгодити особу адміністратора нового публічного домену з адміністратором домену .UA.
          2.6.2.2. Адміністратор домену .UA проводить письмове опитування реєстраторів з зазначених в п.2.6.2.1 питань. Cтворення нового публічного домену або внесення змін до правил існуючого публічного домену відбувається в разі, якщо більше половини реєстраторів, які письмово відповіли на опитування адміністратора домену .UA, не мають безумовних заперечень проти створення нового або проти зміни правил існуючого публічного домену. Кандидатура адміністратора нового публічного домену вважається узгодженою в разі, якщо проти неї не мають заперечень більше половини реєстраторів, які письмово відповіли на опитування адміністратора домену .UA.
          2.6.2.3. Адміністратор публічного домену публікує проект правил нового (змін до правил існуючого) публічного домену для відкритого публічного обговорення. Термін відкритого публічного обговорення має становити не менш, ніж 31 (тридцять один) календарний день. Адміністратор публічного домену може, на прохання учасників обговорення та з огляду на п.2.6.2.4 цих Правил, продовжити термін відкритого публічного обговорення, але не більше ніж на 31 (тридцять один) календарний день.
          2.6.2.4. Спірним питанням вважається таке положення проекту правил нового, або зміна до правил існуючого публічного домену, щодо яких протягом відкритого публічного обговорення учасники такого обговорення не дійшли згоди, та публічно запропонували більше одного варіанта формулювань. Завданням відкритого публічного обговорення є з’ясування переліку спірних питань та спільного вироблення не менш ніж двох конкретних пропозицій узгодження кожного з них.
          2.6.2.5. Всі та будь-які зацікавлені юридичні особи, підприємства, установи, організації та їх об’єднання можуть взяти участь в відкритому публічному обговоренні, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до його завершення надіславши адміністратору публічного домену свої пропозиції, думки, побажання та зауваження офіційним рекомендованим листом, з одночасною публікацією тексту цього листа в Інтернет на загальнодоступних відкритих вебсайтах.
          2.6.2.6. З метою достовірного врахування думки громадян України та резидентів України – юридичних осіб (підприємств, установ, організацій та їх об’єднань) при обговоренні спірних питань, адміністратор публічного домену зобов’язаний надати кожній бажаючій особі на її запит можливість добровільного неанонімного прямого голосування з кожного спірного питання. Добровільне неанонімне пряме голосування зі спірних питань має гарантувати однократне врахування думки кожної особи, яка взяла участь в такому голосуванні, та може проводитись в електронному вигляді або письмово. Для кожного з спірних питань адміністратор публічного домену зобов’язаний запропонувати не менше двох варіантів відповіді з числа тих, які було запропоновано учасниками відкритого публічного обговорення, та обов’язковий варіант „не підтримую жодну з пропозицій”.
          2.6.2.7. Адміністратор публічного домену зобов’язаний розпочати проведення добровільного неанонімного прямого голосування зі спірних питань пізніше, ніж через 3 (три) календарних дні після закінчення відкритого публічного обговорення. Термін відкритого публічного обговорення та період проведення добровільних неанонімних прямих голосуваннь зі спірних питань не можуть перетинатися. Для забезпечення проведення добровільного неанонімного прямого голосування адміністратор публічного домену має право залучати сторонні організації, які володіють відповідними методиками, процедурами та ресурсами.
          2.6.2.8. Рішення зі спірного питання приймається простою більшістю голосів осіб, які взяли участь в прямому голосуванні по цьому спірному питанню. Адміністратор публічного домену та учасники відкритого публічного обговорення зобов’язані прийняти до уваги думки зацікавлених осіб, які не є громадянами України (юридичні особи та їх об’єднання, громадяни інших країн), опубліковані ними згідно п.2.6.2.5 цих Правил.
          2.6.2.9. Правила нового (зміни до правил існуючого) публічного домену вважаються узгодженими тоді, коли відповіді на всі спірні питання, які виникли під час такого обговорення, було одержано в результаті добровільних неанонімних прямих голосувань, проведених з додержанням цих Правил, а до текстів відповідних документів в повному обсязі внесено визначені такими голосуваннями зміни.
          2.6.2.10. Адміністратор публічного домену зобов’язаний опублікувати результати добровільного неанонімного прямого голосування зі спірних питань та опублікувати узгоджені тексти підсумкових документів, що обговорювались, в термін, необхідний для проведення добровільного неанонімного прямого голосування громадян України з цього спірного питання та наступну обробку результатів такого голосування, але не пізніше, ніж через 15 (п’ятнадцять) календарних днів після закінчення терміну відкритого публічного обговорення.
          2.6.2.11. Дії або бездіяльність адміністратора публічного домену, вчинені ним під час відкритого публічного обговорення, та/або під час проведення добровільного неанонімного прямого голосування, обробки його результатів та врахування цих результатів в кінцевій редакції документів, можуть бути оскаржені будь-якою особою з числа учасників цього обговорення, в порядку, передбаченому Розділом 9 цих Правил, та в термін 15 (п’ятнадцять) календарних днів після закінчення терміну відкритого публічного обговорення.
          2.6.2.12. Не раніше, ніж через 21 (двадцять один) календарний день після закінчення відкритого публічного обговорення правил публічного домену другого рівня, адміністратор публічного домену та адміністратор домену .UA укладають (або переукладають) між собою письмову угоду відповідно до розділу 8 цих Правил. Ці Правила та правила відповідного публічного домену стають невід’ємними додатками такої письмової угоди. Момент підписання такої угоди є моментом набуття чинності правил нового (змін до правил існуючого) публічного домену.
          2.6.2.13. Адміністратор публічного домену не отримує жодних майнових, авторських чи інших прав щодо доменного імені публічного домену, окрім тих, які передбачені його письмовою угодою з адміністратором домену .UA та цими Правилами.
2.7. В процесі делегування доменного імені в публічному домені беруть участь:
     2.7.1. Реєстрант - особа, що бажає користуватися та розпоряджатися певним доменним іменем в публічному домені;
     2.7.2. Реєстратор - зареєстрований в Україні суб'єкт підприємницької діяльності, який надає реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного імені.
     2.7.3. Адміністратор - адміністратор публічного домену, в якому відбувається делегування. Особа, що виконує функції адміністратора публічного домену, має бути суб`єктом підприємницької діяльності, зареєстрованим в Україні.
2.8. Адміністратору публічного домену забороняється виступати водночас реєстратором імен в цьому ж домені.
2.9. Відносини між реєстрантом та реєстратором з приводу делегування реєстранту доменного імені виникають як частина надаваного реєстратором комплексу послуг та будуються виключно на договірній основі. Рекомендовані істотні умови договору між реєстрантом та реєстратором в тій його частині, яка стосується делегування доменного імені, встановлюються розділом 6 цих Правил.
2.10. Відносини між реєстратором та адміністратором публічного домену з приводу надання реєстратором послуг з делегування доменних імен третім особам будуються виключно на договірних засадах.
2.11. З метою забезпечення рівності інтересів, конкурентності, прозорості та громадського контролю, рекомендовані істотні умови письмового договору між реєстратором та адміністратором публічного домену встановлюються розділом 7 цих Правил.
2.12. Реєстрант приватного доменного імені та адміністратор публічного домену, в якому відбувається делегування такого доменного імені, у прямі відносини з приводу делегування не вступають.
2.13. В разі якщо реєстрант бажає перевести зареєстрований ним раніше приватний домен до категорії публічних, він може це зробити виключно за умови додержання п.2.6 цих Правил.
2.14. Переведення публічного домену до категорії приватних забороняється.
2.15. Делегування реєстранту доменного імені в публічному домені відбувається за такою процедурою:
     2.15.1. Реєстрант на власний розсуд обирає реєстратора з числа осіб, які уклали відповідні письмові договори з адміністратором цього публічного домену.
     2.15.2. Реєстратор та реєстрант укладають договір з урахуванням вимог цих Правил та правил публічного домену, в якому відбувається делегування. Рекомендованою практикою є укладення окремого договору для кожного доменного імені.
     2.15.3. Реєстратор створює в реєстраційній базі даних домену .UA запис про особу, який містить інформацію про реєстранта згідно вимог п.4.16 цих Правил, або перевіряє наявність та відповідність вимогам цих Правил існуючого такого запису.
     2.15.4. Реєстратор виконує роботи з метою забезпечення технічної працездатності доменного імені, якщо це необхідно.
     2.15.5. Реєстратор складає заявку на делегування доменного імені для реєстранта та надсилає її до вхідної черги заявок адміністратора відповідного публічного домену. Заявка складається в формі запису про доменне ім'я згідно вимог п.4.19 цих Правил.
     2.15.6. Заявка вважається прийнятою до вхідної черги з моменту, коли програмне забезпечення реєстраційної бази домену .UA (див.розділ 4 цих Правил) надає реєстратору підтвердження такого прийняття.
     2.15.7. Адміністратор у встановлений правилами публічного домену термін перевіряє виконання реєстратором технічних вимог щодо забезпечення працездатності доменного імені та приймає згідно правил відповідного публічного домену одне з таких рішень:
          2.15.7.1. про делегування доменного імені, або
          2.15.7.2. про відмову в делегуванні, або
          2.15.7.3. про відкладення обробки заявки.
     2.15.8. Про хід та результат обробки заявки адміністратор сповіщає адміністративну та технічних контактних осіб реєстратора електронним(и) листом(ами).
2.16. Надходження заявки на делегування доменного імені в публічному домені означає, що реєстрант сам, з власної волі та розсуду, ідентифікує себе членом тієї спільноти, в інтересах якої адмініструється цей публічний домен. Адміністратор публічного домену не має права судити про те, наскільки такі погляди реєстранта відповідають дійсності, крім випадків, коли правилами публічного домену встановлена необхідність документального підтвердження належності реєстранта до певної спільноти.
2.17. В делегуванні доменного імені згідно заявки може бути відмовлено у випадках, якщо:
     2.17.1. Синтаксис заявки або її зміст не відповідають вимогам п.4.19 цих Правил.
     2.17.2. Доменне ім'я вже делеговано іншому реєстранту.
     2.17.3. Доменне ім'я містить слова або вирази, які порушують чинне законодавство України, чи не відповідають вимогам суспільної моралі.
     2.17.4. Доменне ім'я є синтаксично некоректним згідно чинних стандартів Інтернет.
     2.17.5. Заявка надійшла від особи, яка не є реєстратором.
     2.17.6. Реєстратор не може надати документальних підтверджень певних фактів стосовно реєстранта, коли правила публічного домену цього вимагають.
     2.17.7. Технічна працездатність доменного імені не забезпечена, про що свідчить результат перевірки її адміністратором. Перевірка технічної працездатності доменного імені здійснюється згідно вимог розділу 5 цих Правил.
2.18. Відмова адміністратора в делегуванні доменного імені може бути оскаржена в порядку, передбаченому розділом 9 цих Правил.
2.19. Обробку заявки може бути відкладено у випадках, якщо:
     2.19.1. з приводу цієї заявки виник доменний спір.
     2.19.2. заявка на делегування ідентичного доменного імені, яка надійшла раніше, знаходиться в стані перевірки відповідності її правилам публічного домену або перевірки технічної працездатності (див.розділ 5 цих Правил) і таку перевірку ще не завершено.
     2.19.3. заявка на внесення змін до запису про доменне ім’я надійшла від реєстратора, який не обслуговує вказане доменне ім’я (наприклад, через бажання реєстранта укласти угоду про обслуговування вказаного доменного імені з цим реєстратором) – до одержання адміністратором публічного домену підтвердження згоди попереднього реєстратора, який обслуговував вказане доменне ім’я, на внесення зазначених змін до запису про це доменне ім’я, але на термін не більший, ніж 5 (п’ять) календарних днів.
2.20. Делегування приватного доменного імені в публічному домені може бути відмінене, а вказане доменне ім'я скасоване, виключно у таких випадках:
     2.20.1. за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим реєстратору та (або) адміністратору відповідного публічного домену;
     2.20.2. у разі розірвання відповідного договору реєстранта з реєстратором або закінчення терміну дії такого договору, якщо такий договір передбачає відміну делегування;
     2.20.3. у разі неодноразових та повторюваних технічних помилок, які роблять неможливим використання доменного імені та/або перешкоджають нормальному функціонуванню системи доменних імен в цілому;
     2.20.4. за рішенням компетентного суду (див.розділ 9 цих Правил).
2.21. У випадках, передбачених пп.2.20.2, 2.20.3 цих Правил, делегування приватного доменного імені в публічному домені може бути відмінене лише після призупинення делегування на термін не менший ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів, протягом якого реєстратору та реєстранту надається можливість поновити договір, виправити технічні помилки та ін.
2.22. Делегування публічного домену, який використовується, не може бути повністю відмінене.
2.23. Адміністратор публічного домену вищого рівня може прийняти рішення про переделегування публічного домену іншому адміністратору. Це рішення може бути прийняте виключно у таких випадках:
     2.23.1. за власним бажанням адміністратора публічного домену, висловленим у письмовій формі;
     2.23.2. у разі розірвання відповідної письмової угоди адміністратора публічного домену з адміністратором домену .UA;
     2.23.3. у разі неодноразових та повторюваних технічних помилок, які роблять неможливим використання доменного імені та/або перешкоджають нормальному функціонуванню публічного домену або системи доменних імен в цілому;
     2.23.4. за рішенням компетентного суду (див.розділ 9 цих Правил).
2.24. Адміністратор публічного домену може переделегувати приватне доменне іншому реєстранту виключно у таких випадках:
     2.24.1. за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим адміністратору відповідного публічного домену;
     2.24.2. за рішенням компетентного суду (див.розділ 9 цих Правил).
2.25. Переделегування приватного доменного імені у публічному домені відбувається шляхом призупинення делегування цього імені до моменту укладення новим реєстрантом відповідного договору з приводу цього доменного імені з реєстратором, який має письмовий договір з адміністратором цього публічного домену.

3. Особливості адміністрування публічного домену .UA

3.1. Публічні домени другого рівня в домені .UA делегуються відповідно до п.2.6 цих Правил.
3.2. З метою захисту законних інтересів членів Інтернет-спільноти України щодо їх інтелектуальної власності, приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.
3.3. В разі, якщо зазначений в п.3.2 Знак містить словесну частину, яка не є об’єктом правової охорони, власнику прав на використання на території України такого Знака може бути делеговане приватне доменне ім’я другого рівня, яке за написанням співпадає з тією частиною Знака, яка є об’єктом правової охорони.
3.4. Написанням Знака в межах цих Правил вважається його представлення символами з числа: літер латинського алфавіту, арабських цифр і знака "-". В разі, якщо:
     3.4.1. Знак містить символи інших алфавітів, окрім латинського, цифри інших систем числення та/або інші символи,
     3.4.2. або Знак записаний латиницею, але мовою, відмінною від англійської,
     написанням Знака вважається його транслітерація латиницею, здійснена згідно правил транслітерації тієї мови, якою записано Знак.
3.5. В межах цих Правил, латинська транслітерація Знака, який містить символи кирилічного алфавіту, може, на власний вибір реєстранта, здійснюватися згідно:
     3.5.1. транслітераційної таблиці „УЛ” („Українська Латиниця”), рекомендованої для української мови, затвердженої Держстандартом України 18 жовтня 1995 року та опублікованої за адресою: http://www.ua/docs/UL.html ,
     3.5.2. або згідно чинного міждержавного транслітераційного стандарту ГОСТ 16876?71 (Ст.СЭВ 1362?78),
     3.5.3. або згідно “Нормативної таблиці для відтворення українських власних назв засобами англійської мови”, затвердженої рішенням №8 української комісії з питань правничої термінології, протокол №2 від 19 квітня 1996 р.
3.6. Відображення в доменному імені спеціальних символів, які є частиною Знака, але не можуть входити до доменного імені згідно чинним технічним стандартам, рекомендується здійснювати одним з двох способів на власний розсуд реєстранта:
     3.6.1. шляхом заміни спеціальних символів на їх символічні назви англійською мовою (наприклад, "&" - "and", "/" - "slash", "." - "dot","@" - "at" та ін.), які за бажанням реєстранта можуть також бути виділені знаками "-" з обох боків (наприклад, "&" - "?and-"). Символи “ “ (пробіл) та “_” (підкреслення) можуть бути замінені на символ “-“.
     3.6.2. шляхом видалення спеціальних символів з представлення Знака у вигляді доменного імені, без їх заміни.
3.7. Відображення в доменному імені римських цифр, які є частиною Знака, може здійснюватись шляхом їх представлення арабськими цифрами або комбінаціями символів латинського алфавіту.
3.8. Адміністратор домену .UA та реєстратор доменного імені не несуть відповідальності за будь-які наслідки вибору реєстрантом для використання як доменного імені тієї чи іншої латинської транслітерації належного йому Знака.
3.9. Делегування приватного доменного імені другого рівня відбувається виключно за умови надання реєстрантом реєстратору та адміністратору домену .UA таких документів:
     3.9.1. для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, який охороняється на території України відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків – засвідченої центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності виписки з Офіційного бюллетеня Міжнародного бюро Всесвітньої организації інтелектуальної власності, яка підтверджує факт міжнародної реєстрації Знака та факт його правової охорони на території України;
     3.9.2. для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, на який центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг – належним чином засвідченої копії такого свідоцтва;
     3.9.3. в разі, якщо безпосередньо реєстрант приватного доменного імені другого рівня не є власником прав на використання Знака на території України – нотаріально засвідченої копії договору про передачу власником Знака реєстранту доменного імені прав на використання цього Знака на території України, або ліцензійної угоди;
3.10. Термін перевірки заявки на делегування доменного імені другого рівня в домені .UA складає 14 (чотирнадцять) календарних днів, та включає в себе період одночасності, встановлений п.3.11 цих Правил.
3.11. Період одночасності для заявок на делегування приватних доменних імен другого рівня в домені .UA складає 168 (сто шістдесят вісім) годин.
3.12. Термін делегування приватного доменного імені другого рівня в домені .UA, визначений п.6.5 цих Правил, не може перевищувати терміну дії свідоцтва на знак для товарів та послуг, згідно якого було делеговане це доменне ім’я. В разі закінчення терміну дії такого свідоцтва, адміністратор домену .UA зобов’язаний призупинити делегування відповідного доменного імені згідно п.4.20.7 цих Правил. Реєстрант такого доменного імені зобов’язаний в термін 15 (п’ятнадцять) календарних днів надати відповідному реєстратору та адміністратору домену .UA належним чином завірену копію Доповнення до свідоцтва на знак для товарів та послуг, з зазначенням відомостей про продовження терміну дії свідоцтва. В разі невиконання реєстрантом цього зобов’язання, адміністратор домену .UA зобов’язаний скасувати делегування такого доменного імені згідно п.4.20.9 цих Правил.

4. Реєстраційна база даних домену .UA (база WHOIS)

4.1. Реєстраційна база домену .UA (надалі - База) є єдиним централізованим джерелом інформації щодо делегування та адміністрування доменних імен в домені .UA, а саме інформації про:
     4.1.1. реєстрантів доменних імен;
     4.1.2. реєстраторів;
     4.1.3. доменні імена, делеговані в публічних доменах домену .UA, їх категорії та статус.
4.2. Термін “реєстрація” в межах цих Правил означає внесення до Бази інформації про факт делегування певного доменного імені певному реєстранту.
4.3. Виключні майнові авторські права на комп'ютерні програми та бази даних, з яких складається База, належать адміністратору домену .UA на підставі відповідних авторських договорів.
4.4. Одиницею інформації в Базі є запис. База містить записи двох типів:
     4.4.1. запис про доменне ім'я;
     4.4.2. запис про особу;
     4.4.3. запис про сервер імен (Nserver) – для серверів імен, які обслуговують доменні імена в домені .UA, та водночас самі мають символічні імена в цьому ж домені.
4.5. Вся та будь-яка інформація, що складає зміст Бази, є відкритою. Ця інформація належить українській Інтернет-спільноті в цілому та є громадським ресурсом.
4.6. Актуальна інформація в Базі є доступною будь-якому члену світової Інтернет-спільноти через мережу Інтернет за протоколом WHOIS або HTTP.
4.7. Інформація в Базі може бути представлена українською мовою в кирилічному кодуванні KOI8-U або англійською мовою.
4.8. Вносити до Бази інформацію про доменне ім’я, делеговане його реєстранту в домені .UA та/або в публічному домені другого рівня, або змінювати зміст такої інформації, мають право:
     4.8.1. адміністратор публічного домену, в якому делеговане зазначене доменне ім’я;
     4.8.2. реєстратор, який уклав з вказаним в п.4.8.1 цих Правил адміністратором публічного домену письмову угоду відповідно до розділу 7 цих Правил, та надає реєстранту зазначеного доменного імені послуги згідно п.2.7.2 та розділу 6 цих Правил;
     4.8.3. адміністратор домену .UA.
4.9. Будь яка особа, яка вважає себе членом української Інтернет-спільноти, має право за власним бажанням створити в Базі запис про себе, або доручити створення такого запису реєстратору згідно п.2.15.3 цих Правил. Поле mnt-by запису про себе, створеного особою власноручно, має містити текстовий рядок “NONE”. Змінювати зміст запису про особу, в тому числі внесеного до Бази відповідно до п.2.15.3 цих Правил, мають право:
     4.9.1. реєстратор, який надає зазначеній особі послуги згідно п.2.7.2 та розділу 6 цих Правил;
     4.9.2. особа, інформація про яку міститься у вказаному записі, незалежно від змісту поля mnt-by запису про неї;
     4.9.3. адміністратор домену .UA на особисте прохання зазначеної особи.
4.8. Запис про особу, який зберігається в Базі, може бути видалений з Бази адміністратором домену .UA на особисте прохання згаданої особи, але виключно в разі, якщо на цей запис про особу немає посилань з жодного іншого запису Бази.
4.9. Інформація, що необхідна для аутентикації та авторизації осіб, які мають право вносити зміни до Бази, є конфіденційною інформацією адміністратора домену .UA, відповідного реєстратора, та (для запису про особу) – самої такої особи.
4.10. Уповноважений реєстратор має право змінювати в Базі виключно інформацію у записах про особу реєстрантів, які мають з цим реєстратором чинні договори, а також зміст полів Nserver в записах про доменні імена, поле Mnt-by в яких вказує на цього реєстратора.
4.11. Кожен запис в Базі містить в собі інформацію про дату останньої його зміни з точністю до секунди за універсальним світовим часом, та інформацію про особу, яка внесла ці зміни.
4.12. Жоден запис в Базі не може бути знищений або іншим чином видалений з неї. З моменту створення запису, База зберігає як актуальний стан запису, так і всі його попередні стани. Запит до Бази в порядку, передбаченому п.4.5 цих Правил, видає інформацію лише про актуальний стан певного запису. Будь-яка інша інформація про доменне ім`я надається адміністратором публічного домену, в якому делеговане відповідне доменне ім`я, за письмовим мотивованим запитом.
4.13. Про створення запису, та про всі та будь-які зміни інформації, яка міститься в записі, програмне забезпечення Бази надсилає електронні листи за всіма електронними адресами всіх осіб, на яких посилаються відповідні поля запису як до, так і після внесення таких змін.
4.14. Достовірність та актуальність інформації, яка міститься в будь-якому записі Бази, гарантується реєстрантом та реєстратором згідно укладених ними договорів.
4.15. Адміністратор домену .UA не несе відповідальності за достовірність та актуальність інформації в будь-якому записі Бази, а, згідно чинних Правил ICANN та укладених адміністратором домену .UA договорів, відповідає лише за зберігання цієї інформації, її публічну доступність та наявність можливості внесення уповноваженими особами змін до Бази.
4.16. Запис про особу може існувати в одному з двох варіантів:
     4.16.1. запис про фізичну особу (person);
     4.16.2. запис про юридичну особу (organization). Термін “запис про особу” в цих Правилах означає будь-який з цих варіантів, якщо прямо не зазначено інше.
4.17. Запис про фізичну особу (person) має такі поля:
     4.17.1. Person: ім'я, другий ініціал та прізвище фізичної особи. Обов'язкове поле, один рядок.
     4.17.2. Address: поштова адреса особи за міжнародно прийнятою формою. Обов'язкове поле, один чи більше рядків.
     4.17.3. Phone: контактний телефон особи в міжнародному форматі. Необов'язкове поле, один чи більше рядків по одному номеру в рядку.
     4.17.4. Fax-no: номер телефаксу в міжнародному форматі. Необов'язкове поле, один чи більше рядків по одному номеру в рядку.
     4.17.5. e-mail: адреса(и) електронної пошти особи. Обов'язкове поле, один чи більше рядків по одній адресі в рядку.
     4.17.6. Nic-hdl: унікальний код особи в Базі (надається Базою при першому внесенні в неї запису про дану особу). Обов'язкове поле, один рядок.
     4.17.7. Mnt-by: nic-hdl в Базі, що вказує реєстратора, який обслуговує дану особу та має право вносити зміни до запису, або текстовий рядок “NONE” у випадку, передбаченому п.4.9 цих Правил. Обов'язкове поле, один чи більше рядків.
     4.17.8. Notify: nic-hdl в Базі, що вказує на іншу особу, якій База надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису. Необов'язкове поле, один чи більше рядків.
     4.17.9. Remark: додаткова інформація за бажанням реєстранта у довільній формі. Необов'язкове поле, один чи більше рядків.
     4.17.10. Changed: nic-hdl в Базі особи, яка останньою вносила зміни до запису, та дата внесення цих змін у форматі YYYYMMDDhhmmss. Обов'язкове поле, один рядок.
     4.17.11. Source: умовна назва Бази, яка ідентифікує Базу серед інших систем аналогічного призначення, які існують в світі. Обов'язкове поле, один рядок, значення поля - завжди текстовий рядок "UANIC".
4.18. Запис про юридичну особу (organization) має такі поля:
     4.18.1. Organization: Повна офіційна назва юридичної особи. Обов'язкове поле, один чи більше рядків.
     4.18.2. Address: поштова адреса юридичної особи за міжнародно прийнятою формою. Обов'язкове поле, один чи більше рядків.
     4.18.3. Phone: контактний телефон юридичної особи вміжнародному форматі. Обов'язкове поле, один чи більше рядків по одному номеру в рядку.
     4.18.4. Fax-no: номер телефаксу юридичної особи в міжнародному форматі. Необов'язкове поле, один чи більше рядків по одному номеру в рядку.
     4.18.5. e-mail: адреса(и) електронної пошти юридичної особи. Обов'язкове поле, один чи більше рядків по одній адресі в рядку.
     4.18.6. Org-id: унікальний код ЄДРПОУ юридичної особи. Обов'язкове поле, один рядок.
     4.18.7. Nic-hdl: унікальний код юридичної особи в Базі (надається Базою при першому внесенні в неї запису про дану юридичну особу). Обов'язкове поле, один рядок.
     4.18.8. Mnt-by: nic-hdl в Базі, що вказує реєстратора, який обслуговує дану юридичну особу та має право вносити зміни до запису, або текстовий рядок “NONE” у випадку, передбаченому п.4.9 цих Правил. Обов'язкове поле, один чи більше рядків.
     4.18.9. Notify: nic-hdl в Базі, що вказує на іншу особу, якій База надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису. Необов'язкове поле, один чи більше рядків.
     4.18.10. Remark: додаткова інформація за бажанням реєстранта у довільній формі. Необов'язкове поле, один чи більше рядків.
     4.18.11. Changed: nic-hdl в Базі особи, яка останньою вносила зміни до запису, та дата внесення цих змін у форматі YYYYMMDDhhmmss. Обов'язкове поле, один рядок.
     4.18.12. Source: умовна назва Бази, яка ідентифікує Базу серед інших систем аналогічного призначення, які існують в світі. Обов'язкове поле, один рядок, значення поля - завжди текстовий рядок "UANIC".
4.19. Запис про доменне ім'я містить такі поля:
     4.19.1. Domain: доменне ім'я. Обов`язкове поле, один рядок.
     4.19.2. Admin-c: nic-hdl особи – реєстранта доменного імені в Базі. Обов'язкове поле, один рядок.
     4.19.3. Tech-c: nic-hdl в Базі особи, яка технічно супроводжуватиме новостворюваний домен. Може посилатися, наприклад, на системного адміністратора реєстратора. Домен може мати більше, ніж одного tech-c. Обов`язкове поле, один чи більше рядків.
     4.19.4. Status: стан доменного імені (див.п.4.20 цих Правил). Обов`язкове поле, один рядок.
     4.19.5. Dom-public: категорія доменного імені. Відмітка "YES" у цьому полі означає, що домен публічний, відмітка "NO" – що домен приватний. Обов`язкове поле, один рядок.
     4.19.6. License: номер виданого центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності свідоцтва на Знак, термін його дії, та інша інформація про Знак у текстовому вигляді, якщо доменне ім'я повністю, чи його перший компонент (до першого знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням або вимовою співпадає із зареєстрованим в Україні Знаком, права на використання якого на території України належать реєстранту цього доменного імені. Необов'язкове поле, один рядок.
     4.19.7. Nserver: hostname сервера доменних імен, який забезпечує технічну працездатність доменного імені. Обов'язкове поле, не менше двох рядків, кожний з рядків вказує на фізично окремий сервер. В разі, якщо доменне ім’я цього сервера імен (hostname) саме знаходиться в домені .UA (незалежно від рівня імені), таке ім’я сервера повинно мати відповідний йому запис про сервер імен (див.п.4.20 цих Правил).
     4.19.8. Mnt-by: nic-hdl в Базі, що вказує реєстратора, який обслуговує доменне ім'я та має право вносити зміни до цього запису. Обов'язкове поле, один рядок.
     4.19.9. Notify: nic-hdl в Базі, що вказує на іншу особу, якій База надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису. Необов'язкове поле, один чи більше рядків.
     4.19.10. Remark: додаткова інформація за бажанням реєстранта у довільній формі. Необов'язкове поле, один чи більше рядків.
     4.19.11. Changed: nic-hdl в Базі особи, яка останньою вносила зміни до запису, та дата внесення цих змін у форматі YYYYMMDDhhmmss. Обов'язкове поле, один рядок.
     4.19.12. Source: умовна назва Бази, яка ідентифікує Базу серед інших систем аналогічного призначення, які існують в світі. Обов'язкове поле, один рядок, значення поля - завжди текстовий рядок "UANIC".
4.20. Доменне ім'я може мати такі значення поля Status:
     4.20.1. QUEUED YYYYMMDDhhmmss - подана реєстратором у форматі запису про доменне ім'я заявка знаходиться у вхідній черзі, до якої потрапила в момент часу, вказаний датою.
     4.20.2. CHECKED – заявка обробляється та проходить перевірки синтаксису, коректності та технічної працездатності згідно п.2.17 та розділу 5 цих Правил.
     4.20.3. SUSPENDED – обробку заявки відкладено згідно п.2.19 цих Правил.
     4.20.4. REFUSED N.NN.N - адміністратор публічного домену відмовив у делегуванні доменного імені згідно п.N.NN.N цих Правил (див.п.2.17 цих Правил).
     4.20.5. RECALLED YYYYMMDDhhmmss – заявку відізвано з вхідної черги за власним бажанням реєстранта.
     4.20.6. OK-UNTIL YYYYMMDDhhmmss – доменне ім'я делеговано, термін делегування - до вказаної дати.
     4.20.7. HOLD-SINCE YYYYMMDDhhmmss – делегування доменного імені та внесення будь-яких змін до запису про доменне ім'я призупинені від вказаної дати до рішення адміністратора або до одержання ним судового рішення щодо цього доменного імені.
     4.20.8. FROZEN-OK-UNTIL YYYYMMDDhhmmss - доменне ім'я делеговано, термін делегування – до вказаної дати, але внесення будь-яких змін до запису про це доменне ім'я заблоковане адміністратором до рішення адміністратора або до одержання ним судового рішення щодо цього доменного імені.
     4.20.9. CANCELLED YYYYMMDDhhmmss - делегування доменного імені скасоване від вказаної дати, доменне ім'я вільне.
4.20. Запис про сервер імен може створюватись та змінюватись реєстратором з метою забезпечення технічної працездатності доменних імен, та містить такі поля:
     4.20.1. Nserver: власне ім’я (hostname) сервера імен. Обов’язкове поле, один рядок, синтаксис – доменне ім’я в домені .UA (незалежно від рівня імені).
     4.20.2. Mnt-by: nic-hdl в Базі, що вказує реєстратора, в розпорядженні якого перебуває даний сервер імен, та який має право вносити зміни до запису. Обов'язкове поле, один рядок.
     4.20.3. IP-addr: IP-адреса сервера імен. Між власним іменем сервера імен та його IP-адресою має існувати взаємно однозначна відповідність. Обов'язкове поле, один рядок, синтаксис – IP-адреса в форматі версії 4 Інтернет-протоколу (чотири групи цифр, розділених знаками ".") або в форматі версії 6 Інтернет-протоколу.
     4.20.4. Notify: nic-hdl в Базі, що вказує на іншу особу, якій База надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису. Необов'язкове поле, один чи більше рядків.
     4.20.5. Remark: додаткова інформація за бажанням реєстратора у довільній формі. Необов'язкове поле, один чи більше рядків.
     4.20.6. Changed: nic-hdl в Базі особи, яка останньою вносила зміни до запису, та дата внесення цих змін у форматі YYYYMMDDhhmmss. Обов'язкове поле, один рядок.
     4.20.7. Source: умовна назва Бази, яка ідентифікує Базу серед інших систем аналогічного призначення, які існують в світі. Обов'язкове поле, один рядок, значення поля - завжди текстовий рядок "UANIC".

5. Процедура перевірки технічної працездатності доменного імені

5.1. Адміністратор публічного домену проводить перевірку технічної працездатності делегованого доменного імені за допомогою програмного забезпечення, яке перевіряє працездатність вказаних у заявці серверів імен та наявність у них інформації про це доменне ім'я.
5.2. Перевірка вважається завершеною успішно, якщо на момент перевірки всі сервери імен, зазначені в заявці, на запит за протоколом DNS про SOA-запис доменного імені дають відповідь про наявність такого SOA-запису, та зміст SOA-запису на всіх серверах імен ідентичний.
5.3. З метою запобігання впливу на результат перевірки тимчасових та випадкових факторів, перевірка проводиться у такий спосіб:
     5.3.1. Кожна спроба не менше ніж з трьох Інтернет-хостів, підключених до різних автономних систем.
     5.3.2. З повторенням спроб до позитивного результату через зростаючі інтервали часу на протязі однієї доби з моменту початку перевірки:
+0:00' - момент початку перевірки;
+0:30' - друга спроба;
+1:30'
+3:00'
+6:00'
+18:00'
+23:59' - остання спроба перевірки.
Протоколи кожної із спроб надсилаються електронним листом технічним контактним особам публічного домену, в якому делегується відповідне доменне ім`я, та технічним контактним особам реєстратора цього доменного імені.
5.4. Позитивний результат будь-якої з спроб є успішним результатом перевірки в цілому. При одержанні першого позитивного результату перевірка завершується.
5.5. В разі, якщо жодна з спроб перевірки на протязі доби не була успішною, адміністратор відмовляє в делегуванні доменного імені на підставі п.2.17.7 цих Правил.

6. Рекомендовані істотні умови договору між реєстрантом та реєстратором

6.1. Договір про надання послуг, пов'язаних з делегуванням доменного імені, має містити точний та вичерпний опис послуг, які реєстратор надає реєстранту у зв'язку з делегуванням доменного імені, терміни виконання робіт та надання послуг, права та обов'язки сторін, відповідальність за неналежне або несвоєчасне виконання сторонами своїх обов'язків, термін дії договору та порядок його дострокового розірвання.
6.2. Договір між реєстрантом та реєстратором може укладатись як у письмовій, так і в усній формі.
6.3. Реєстратор зобов'язаний забезпечити наявність у договорі з реєстрантом таких істотних положень:
     6.3.1. Офіційного твердження реєстранта про те, що, наскільки це відомо реєстранту, ні делегування йому доменного імені, ні спосіб прямого чи непрямого використання цього доменного імені не порушує прав та законних інтересів третіх осіб, в тому числі прав інтелектуальної власності.
     6.3.2. Офіційного твердження реєстранта про те, що інформація про себе, надана ним реєстратору з метою делегування доменного імені, зокрема контактна інформація, є повною, правдивою та точною. Реєстрант зобов'язується своєчасно повідомляти реєстратора про всі та будь-які зміни цієї інформації, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну делегування доменного імені.
     6.3.3. Зобов`язання реєстратора повідомити реєстранта про те, що недодержання реєстрантом умов, передбачених п.6.3.2 цих Правил, є грубим порушенням істотних умов договору і є підставою для розірвання договору за ініціативою реєстратора та відміни адміністратором публічного домену делегування реєстранту доменного імені.
     6.3.4. Зобов`язання реєстратора роз`яснити реєстранту, що вся надана ним реєстратору з метою делегування доменного імені інформація буде постійно зберігатись в Базі, а її актуальний стан буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.
     6.3.5. Офіційне твердження реєстранта про те, що йому відома та зрозуміла мета збору, зберігання і публікації інформації, яка надається ним реєстратору та необхідна для забезпечення процесу делегування доменного імені, а також про те, що він знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.
     6.3.6. Зобов`язання реєстратора надавати реєстранту необхідний технічний та консультаційний супровід з питань, пов'язаних з делегуванням та функціонуванням доменного імені.
6.4. Договір між реєстрантом та реєстратором має містити третейську угоду, яка передбачає згоду сторін на розв’язання доменних спорів в порядку, передбаченому розділом 9 цих Правил, та повний текст розділу 9 цих Правил.
6.4. У договорі між реєстрантом та реєстратором має бути передбачена процедура, яка забезпечує у разі його розірвання перехід доменного імені, делегованого реєстранту, до обслуговування іншим реєстратором без відміни делегування такого доменного імені.
6.5. Термін дії договору між реєстрантом та реєстратором не може перевищувати двох календарних років. Після закінчення терміну дії такого договору реєстрант має право переукласти договір з тим же або укласти договір з іншим реєстратором без відміни делегування доменного імені.

7. Рекомендовані істотні умови договору між реєстратором та адміністратором публічного домену

7.1. За договором між реєстратором та адміністратором публічного домену останній бере на себе зобов`язання забезпечити реєстратору належні умови для надання ним реєстрантам послуг, пов`язаних із делегуванням та технічним супроводом доменних імен в цьому публічному домені.
7.2. Для забезпечення рівності інтересів, конкурентності, прозорості та громадського контролю, адміністратор зобов`язаний укладати з усіма реєстраторами ідентичні за змістом договори та використовувати у відносинах із усіма реєстраторами ідентичні умови відшкодування витрат.
7.3. Договір між реєстратором та адміністратором публічного домену має укладатись виключно у письмовій формі.
7.4. За договором між реєстратором та адміністратором публічного домену адміністратор зобов'язується:
     7.4.1. Здійснювати всі необхідні дії з адміністрування та технічного супроводу публічного домену неупереджено та чесно, на засадах рівності інтересів всіх членів тієї частини української Інтернет-спільноти, в інтересах якої делеговано цей публічний домен, та зважаючи на інтереси світової Інтернет-спільноти.
     7.4.2. Делегувати доменні імена у відповідному публічному домені своєчасно, у повній відповідності до цих Правил та правил цього публічного домену, які були встановлені в результаті прозорої процедури і з урахуванням побажань української Інтернет-спільноти та опубліковані згідно п.2.3 цих Правил.
     7.4.3. Протягом всього терміну дії договору мати в своєму розпорядженні та використовувати для виконання своїх обов'язків перед реєстраторами та Інтернет-спільнотою комплекси технічних засобів та програмного забезпечення (далі - сервери), які відповідають щонайменше таким вимогам.
          7.4.3.1. Не менше трьох апаратно окремих серверів доменних імен, фізично розташованих в різних будівлях з незалежним електроживленням, та постійно (24 години на добу, 365 днів на рік) підключених до Інтернет некомутованими IP?каналами. IP?адреси цих серверів мають належати до різних автономних систем Інтернет.
          7.4.3.2. Постійно підключений до Інтернет сервер електронної пошти, який обслуговує електронні поштові скриньки адміністратора публічного домену та технічних адміністраторів цього домену.
          7.4.3.3. Постійно підключений до Інтернет веб?сервер, який містить інформацію про публічний домен, тексти його правил та типового договору з реєстраторами.
     7.4.4. Зберігати всю інформацію та документи, що надані йому реєстратором з метою делегування доменних імен у відповідному публічному домені, в повному обсязі, протягом необмеженого терміну, а у разі переделегування цього публічного домену передати таку інформацію та документи адміністратору домену .UA.
          7.4.5. У випадку припинення дії договору або його дострокового розірвання, зберігати делегування обслуговуваних реєстратором доменних імен протягом термінів, зазначених в Базі у відповідних записах про ці доменні імена.
          7.4.6. Надавати реєстратору необхідний консультаційний супровід з питань, пов'язаних з делегуванням та функціонуванням доменних імен.
          7.4.7. Надати реєстратору інформацію, що необхідна для аутентикації та авторизації реєстратора як особи, яка має право вносити зміни до Бази згідно п.4.9 цих Правил.
     7.5. За договором між реєстратором та адміністратором публічного домену реєстратор зобов'язується:
     7.5.1. Надати адміністратору повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію. Реєстратор зобов'язується своєчасно повідомляти адміністратора про всі та будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії договору.
     7.5.2. Укладати з реєстрантами договори у повній відповідності до вимог розділу 6 цих Правил.
     7.5.3. Протягом всього терміну дії договору мати в своєму розпорядженні та використовувати для виконання своїх обов'язків перед реєстрантами та Інтернет-спільнотою комплекси технічних засобів та програмного забезпечення (далі – сервери), які відповідають щонайменше таким вимогам:
          7.5.3.1. Не менше двох апаратно окремих серверів доменних імен, фізично розташованих в різних будівлях з незалежним електроживленням, та постійно (24 години на добу, 365 днів на рік) підключених до Інтернет некомутованими IP?каналами. IP?адреси цих серверів мають належати до різних автономних систем Інтернет.
          7.5.3.2. Постійно підключений до Інтернет сервер електронної пошти, який обслуговує електронні поштові скриньки персоналу реєстратора.
          7.5.3.3. Постійно підключений до Інтернет веб-сервер, який містить інформацію про реєстратора та умови надання ним послуг реєстрантам.
     7.5.4. Зберігати всю інформацію та документи, що надані йому реєстрантами з метою делегування доменних імен, в повному обсязі, протягом термінів, передбачених відповідними договорами між реєстратором та реєстрантами.
     7.5.5. На умовах та в порядку, передбачених договором, відшкодовувати витрати адміністратора, безпосередньо пов’язані з виконанням останнім своїх зобов`язань за цим договором.
7.6. За договором між реєстратором та адміністратором публічного домену адміністратор має право:
     7.6.1. Протягом усього терміну дії договору у будь-який час перевіряти додержання реєстратором умов, викладених у п.7.5 цих Правил, в тому числі здійснювати вибіркові технічні перевірки функціонування обслуговуваних реєстратором доменних імен.
     7.6.2. У разі невиконання або неналежного виконання реєстратором зобов’язань, передбачених п.7.5 цих Правил, письмово вимагати від реєстратора усунення таких порушень у визначений адміністратором термін.
     7.6.3. Вимагати розірвання договору в разі:
          7.6.3.1. неодноразового невиконання реєстратором зобов’язань, передбачених п.7.5 цих Правил;
          7.6.3.2. невиконання реєстратором у встановлені терміни вимог адміністратора, направлених йому згідно п.7.6.2 цих Правил;
          7.6.3.3. неодноразового невиконання реєстратором своїх зобов’язань перед реєстрантами, підтвердженого відповідними судовими рішеннями.
7.7. Договір між реєстратором та адміністратором публічного домену має містити застереження про те, що ні адміністратор цього публічного домену, ні адміністратор домену .UA, не несуть відповідальності за можливі порушення прав та законних інтересів третіх осіб внаслідок делегуванння доменного імені та/або внаслідок розміщення в Базі інформації про реєстратора, реєстрантів та доменні імена.
7.8. Договір між реєстратором та адміністратором публічного домену має містити третейську угоду, яка передбачає згоду сторін на розв'язання доменних спорів в порядку, передбаченому розділом 9 цих Правил.
7.9. Термін дії договору між реєстратором та адміністратором публічного домену встановлюється за угодою сторін.

8. Рекомендовані істотні умови угоди між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA

8.1. За угодою між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA останній бере на себе зобов`язання забезпечити належні умови для делегування доменних імен у відповідному публічному домені.
8.2. Угода між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA має укладатись виключно в письмовій формі. Така угода не може містити жодних фінансових зобов’язань та не може бути приводом для взаєморозрахунків між її сторонами.
8.2. За угодою між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA адміністратор публічного домену зобов’язується:
     8.2.1. Належним чином виконувати зобов`язання, передбачені п.7.4 цих Правил,
     8.2.2. Не менш, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до делегування відповідного публічного домену, розробити правила цього публічного домену та передати їх адміністратору домену .UA для узгодження та опублікування на офіційному веб-сайті домену .UA, доступному в Інтернет за адресою http://www.ua, для публічного обговорення. Такі правила мають відповідати вимогам п.1.14 цих Правил.
     8.2.3. Вносити будь-які зміни до правил відповідного публічного домену із неухильним додержанням процедури, передбаченої п.8.2.2 цих Правил.
     8.2.4. Надати адміністратору домену .UA повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію. Адміністратор публічного домену зобов'язується своєчасно повідомляти адміністратора про всі та будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії угоди.
     8.2.5. Не рідше, ніж один раз на рік публікувати на офіційному веб-сайті відповідного публічного домену обгрунтований прогноз своїх витрат, безпосередньо пов’язаних із виконанням адміністратором цього публічного домену своїх обов`язків, передбачених цими Правилами, на наступні 12 (дванадцять) календарних місяців, та прогноз кількості доменних імен, що будуть делеговані у цьому публічному домені, а також звіт про фінансові результати за минулий період. При цьому адміністратор публічного домену зобов’язаний дотримуватися принципів розумної достатності та приймати до уваги думку реєстраторів й результати минулих періодів. На підставі таких опублікованих прогнозів адміністратор публічного домену та реєстратори визначають розміри та умови відшкодування витрат адміністратора, як це передбачено п.7.5.5 цих Правил.
8.3. Адміністратор публічного домену має право, шляхом укладення відповідних письмових договорів, доручити іншим особам виконання всіх або частини передбачених цими Правилами технічних вимог щодо функціонування такого домену.
8.4. За угодою між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA адміністратор домену .UA має право:
     8.4.1. Протягом усього терміну дії угоди у будь-який час перевіряти додержання адміністратором публічного домену умов, викладених у п.8.2 цих Правил, в тому числі здійснювати вибіркові технічні перевірки функціонування цього публічного домену.
     8.4.2. У разі невиконання або неналежного виконання адміністратором публічного домену зобов`язань, передбачених п.8.2 цих Правил, письмово вимагати від такого адміністратора усунення таких порушень у визначений адміністратором домену .UA термін.
     8.4.3. Вимагати розірвання угоди в разі:
          8.4.3.1. неодноразового невиконання адміністратором публічного домену зобов’язань, передбачених п.8.2 цих Правил;
          8.4.3.2. невиконання адміністратором публічного домену у встановлені терміни вимог адміністратора домену .UA, направлених йому згідно п.8.4.2 цих Правил;
          8.4.3.3. неодноразового невиконання адміністратором публічного домену своїх зобов’язань перед реєстраторами, підтвердженого відповідними судовими рішеннями.
8.5. Угода між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA має містити застереження про те, що ні адміністратор цього публічного домену, ні адміністратор домену .UA, не несуть відповідальності за можливі порушення прав та законних інтересів третіх осіб внаслідок делегуванння доменного імені та/або внаслідок розміщення в Базі інформації про реєстраторів, реєстрантів та доменні імена.
8.6. Угода між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA має містити третейську угоду, яка передбачає згоду сторін на розв'язання доменних спорів в порядку, передбаченому розділом 9 цих Правил.
8.7. Термін дії угоди між адміністратором публічного домену та адміністратором домену .UA встановлюється за угодою сторін.

9. Правила розв'язання доменних спорів в домені .UA

9.1. Термін "доменний спір" в межах цих Правил означає будь-який спір, що може виникнути в зв'язку з цими Правилами та їх застосуванням, в тому числі в зв'язку з делегуванням, переделегуванням, відміною делегування та використанням доменних імен в домені .UA.
9.2. Доменні спори розв'язуються компетентними судами в порядку, встановленому чинним законодавством України.
9.3. Адміністратор жодного публічного домену в домені .UA не займається розглядом та розв'язанням доменних спорів.
9.4. Доменні спори, зокрема, можуть виникати у випадках:
     9.4.1. Якщо делеговане відповідачу приватне доменне ім’я або його частина є тотожним або схожим із Знаком, права на який належать позивачу, настільки, що їх можна сплутати.
     9.4.2. Якщо позивач вважає, що відповідач не має права на використання доменного імені або використовує його у спосіб, який порушує права та законні інтереси позивача.
     9.4.3. Якщо написання або вимова доменного імені, делегованого відповідачу, являють собою слово або вираз, що порушує честь та гідність позивача або шкодить його діловій репутації.
     9.4.4. Якщо доменне ім’я або його частина за написанням або вимовою відтворює прізвища, імена або псевдоніми відомих в Україні осіб без їх згоди.
     9.4.5. Порушення відповідачем цих Правил.
9.5. Ідентичність або схожість до ступеня змішування імені публічного домену, який використовується за призначенням, або частини цього імені, та певного Знака не є порушенням прав власника свідоцтва про реєстрацію цього Знака.
9.6. Ідентичність або схожість до ступеня змішування доменного імені або його частини, та певного Знака не є порушенням прав власника цього Знака в разі, якщо доменне ім’я було делеговане реєстранту раніше, ніж власник свідоцтва про реєстрацію Знака отримав таке свідоцтво.
9.7. За цими Правилами та тими укладеними згідно з ними договорами та угодами, які містять відповідні третейські угоди, реєстрант, реєстратор та адміністратор публічного домену заздалегідь погоджуються на розгляд та розв'язання доменних спорів одним з третейських судів, які діють відповідно до цих Правил та своїх регламентів. Адміністратор домену .UA, адміністратори публічних доменів та реєстратори зобов'язані надати такому суду на його запит всю наявну в їх розпорядженні інформацію, яка має відношення до спору, та зобов'язані виконати належним чином оформлене рішення такого суду.
9.8. Моментом виникнення доменного спору є момент одержання особою, зазначеною в п.9.11.4 цих Правил, копії позовної заяви. Моментом розв'язання доменного спору є момент одержання цією ж особою копії належним чином оформленого рішення, прийнятого компетентним судом, або копії підписаної сторонами спору мирової угоди.
9.9. З моменту виникнення доменного спору до моменту його розв'язання адміністратор публічного домену, в якому делеговане спірне доменне ім`я, має право на свій розсуд приймати тимчасові рішення з питань функціонування такого доменного імені, про що він зобов'язаний сповістити обидві сторони спору електронним листом та шляхом публікації інформації про своє рішення на офіційному веб?сайті відповідного публічного домену (див.також пп.4.20.7, 4.20.8).
9.10. Склад третейського суду.
     9.10.1. Третейський суд формується в порядку, передбаченому цими Правилами, з числа осіб, які володіють спеціальними знаннями, необхідними для розв'язання спору. Особа може бути обрана третейським суддею виключно з її згоди.
     9.10.2. Третейський суд формується в складі трьох суддів. Кожна з сторін спору в порядку, визначеному пп.9.11.2, 9.11.5, 9.12 цих Правил, обирає одного третейського суддю. Обрані сторонами третейські судді в порядку та в термін, передбачені регламентом цього суду, обирають третього суддю, який при розгляді та розв'язанні спору є Головою третейського суду.
     9.10.3. Заміна суддів до завершення розгляду спору не дозволяється.
9.11. Процедура звертання до третейського суду.
     9.11.1. Доменний спір може бути переданий до третейського суду виключно після вжиття сторонами заходів для врегулювання спору шляхом переговорів. У разі непредставлення позивачем доказів прийняття таких заходів позовна заява до розгляду не приймається та повертається позивачеві.
     9.11.2. Позивач направляє відповідачу рекомендованим листом або з кур'єром (під розпис) позовну заяву. У позовній заяві мають бути зазначені:
          9.11.2.1. дата та номер позовної заяви;
          9.11.2.2. найменування сторін, їх поштові реквізити;
          9.11.2.3. спірне доменне ім'я;
          9.11.2.4. предмет спору;
          9.11.2.5. вимоги позивача та їх аргументація, включаючи докази, які підтверджують викладені в позовній заяві обставини;
          9.11.2.6. обраний позивачем третейський суддя;
          9.11.2.7. перелік документів, які додаються до позовної заяви.
     9.11.3. До позовної заяви додаються копії документів, які підтверджують:
          9.11.3.1. позовні вимоги;
          9.11.3.2. прийняття позивачем заходів до врегулювання спору шляхом переговорів (копія претензії, докази направлення її відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо таку відповідь було одержано, паперові копії електронного листування між позивачем та відповідачем з приводу доменного спору).
     9.11.4. Копія позовної заяви (з додатками) направляється адміністратору публічного домену, в якому делеговане спірне доменне ім'я. В разі, якщо однією з сторін спору є адміністратор публічного домену, копія позовної заяви (з додатками) направляється адміністратору публічного домену вищого рівня, в якому делеговано такий публічний домен.
     9.11.5. Протягом 10 (десяти) робочих днів від дати отримання позовної заяви відповідач направляє позивачу рекомендованим листом або з кур'єром (під розпис) письмовий відгук по суті спору, в якому мають бути зазначені:
          9.11.5.1. його дата та номер;
          9.11.5.2. найменування сторін, їх поштові реквізити;
          9.11.5.3. спірне доменне ім'я;
          9.11.5.4. заперечення відповідача по суті спору та їх аргументація, включаючи докази, які підтверджують викладені у відгуку обставини;
          9.11.5.5. обраний відповідачем третейський суддя;
          9.11.5.6. перелік документів, копії яких додаються до відгуку, і на які відповідач посилається в обґрунтування своїх заперечень по суті спору.
     9.11.6. Копія відгуку на позовну заяву (з додатками) направляється адміністратору публічного домену, в якому делеговане спірне доменне ім'я. В разі, якщо однією з сторін спору є адміністратор публічного домену, копія відгуку (з додатками) направляється адміністратору публічного домену вищого рівня, в якому делеговано такий публічний домен.
9.12. В разі, якщо позивач у встановлений цими Правилами термін (з урахуванням часу поштового обігу) не надіслав згідно пп.9.11.5, 9.11.6 цих Правил відгук на позовну заяву, адміністратор публічного домену, який одержав копію позовної заяви, на власний розсуд обирає третейського суддю за відповідача. Далі третейський суд продовжує розгляд справи згідно цих Правил.
9.13. Якщо два третейських судді не можуть досягти згоди щодо обрання третього судді, як це передбачене п.9.10.2 цих Правил, такого третейського суддю на власний розсуд призначає адміністратор публічного домену, який одержав копію позовної заяви. Далі третейський суд продовжує розгляд справи згідно цих Правил.
9.14. Рішення адміністратора публічного домену, прийняті відповідно до пп.9.12, 9.13 цих Правил, оскарженню не підлягають.
9.15. Компетенція третейського суду.
     9.15.1. Питання про компетенцію третейського суду щодо конкретного спору вирішується третейським судом відповідно до цих Правил та регламенту цього третейського суду.
     9.15.2. В разі прийняття третейським судом рішення про відсутність у нього компетенції щодо даного спору, провадження в справі припиняється, а позовна заява повертається позивачеві.
9.16. Порядок розгляду спору третейським судом.
     9.16.1. Третейський суд розглядає спір за участю уповноважених представників сторін.
     9.16.2. Третейський суд призначає день, час та місце розгляду доменного спору, про що письмово сповіщає сторони.
     9.16.3. Третейський суд має право:
          9.16.3.1. вимагати від сторін, адміністратора домену .UA, адміністраторів публічних доменів, реєстраторів, інших осіб, які беруть участь у розгляді спору, подання всіх необхідних для розгляду спору документів та матеріалів;
          9.16.3.2. заслуховувати запрошених сторонами свідків;
          9.16.3.3. призначати експертизу.
          9.16.4. Якщо для правильного розгляду доменного спору до справи має бути залучено іншого відповідача, третейський суд залучає такого відповідача за наявності його згоди на розгляд спору третейським судом. У разі, якщо без залучення іншого відповідача спір не може бути розглянуто по суті, а такий відповідач не дав згоди на розгляд спору третейським судом, провадження в справі припиняється, а позовна заява повертається позивачеві.
     9.16.5. При розв'язанні спору третейський суд керується чинним законодавством України та цими Правилами.
     9.16.6. Третейський суд розглядає і розв'язує спір за процедурою, передбаченою його регламентом.
9.17. Рішення третейського суду.
     9.17.1. Рішення третейського суду повинно бути винесено у письмовій формі та підписано всіма третейськими суддями.
     9.17.2. У рішенні третейського суду повинні бути зазначені: дата винесення рішення; склад третейського суду; місце розгляду спору; найменування сторін спору та їх представників, що брали участь у розгляді спору; спірне доменне ім’я; сутність спору, пояснення сторін по суті спору; мотиви, на яких ґрунтується рішення; висновок про задоволення або відхилення позовних вимог; терміни та порядок виконання прийнятого рішення.
     9.17.3. Після винесення рішення третейського суду кожній стороні, а також адміністратору публічного домену, до якого безпосередньо належить спірне доменне ім'я, повинна бути передана копія такого рішення, підписана третейськими суддями.
     9.17.4. Рішення третейського суду може бути оскаржене зацікавленими особами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
9.18. Виконання рішення третейського суду.
     9.18.1. Рішення третейського суду виконується сторонами добровільно у встановлені в рішенні терміни.
     9.18.2. Рішення третейського суду є обов'язковим для виконання адміністратором публічного домену, в якому делеговане спірне доменне ім`я, в межах компетенції такого адміністратора, визначеної цими Правилами, в термін, зазначений в рішенні, але не менший, ніж 10 (десять) робочих днів.
     9.18.3. Не виконане у встановлений термін рішення третейського суду виконується в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
9.19. Інші положення.
     9.19.1. Адміністратор публічного домену, в якому делеговане спірне доменне ім`я, та адміністратор домену .UA не беруть участі у доменних спорах, що виникли між іншими особами, та не можуть входити до складу третейського суду. Вони також не несуть відповідальності за наслідки виконання будь-якого належним чином оформленого рішення суду.
     9.19.2. Витрати, пов’язані із розглядом справи третейським судом, включаючи винагороду суддів, відшкодовуються сторонами спору в порядку та розмірах, передбачених регламентом відповідного третейського суду.

10. Перелік посилань

10.1. STD1 (RFC#2800) Internet Official Protocol Standards
10.2. STD0013 (RFC#1034) DOMAIN NAMES - CONCEPTS AND FACILITIES
10.3. RFC#1035 DOMAIN NAMES - IMPLEMENTATION AND SPECIFICATION
10.4. RFC#1123 Requirements for Internet Hosts -- Application and Support
10.5. RFC#1591 Domain Name System Structure and Delegation
10.6. ICP-1: Internet Domain Name System Structure and Delegation
10.7. UDRP ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy
10.8. USDoC98 Management of Internet Names and Addresses
10.9. RFC#1032 DOMAIN ADMINISTRATORS GUIDE
10.10. CENTR Best Practice Guidelines for ccTLD Managers
10.11. WIPO ccTLD Best Practices for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes
10.12. Мадридська угода про мiжнародну реєстрацiю знакiв вiд 14 квiтня 1891 року (дата набуття чинностi для України 5.12.91 р.)
10.13. Протокол до Мадридської угоди про мiжнародну реєстрацiю знакiв, прийнятий в Мадридi 28 червня 1989 р. (дата приєднання України 01.06.2000 р.)
10.14. Закон України "Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про мiжнародну реєстрацiю знакiв" вiд 1 червня 2000 року
10.15. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 15 грудня 1993 року, №3689-XII
10.16. Конвенція з охорони промислової власності (Паризька конвенція)
10.17. “Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційно-комунікаційних технологій” – К.: Громадська організація “Інтерньюз-Україна”, Міжнародний фонд “Відродження”, 2002. – 219 с.

Tел.: (044) 486-64-68
E-mail:info@uacom.com.ua
Агентство "ТOМАС" ©2001-2013
Все права защищены.